Proiectare Sisteme Tehnice de Securitate

Este necesar proiectul sistemelor tehnice de securitate?

DA. TOATE SISTEMELE TEHNICE DE SECURITATE SE MONTEAZA IN BAZA UNUI PROIECT TEHNIC.

Conform legii avem:

Măsurile trasate în cadrul Analizei de Risc sunt transpuse în planul de pază și în proiectul sistemelor tehnice de securitate. (Instrucţiunea Nr.9 din 01.02.2013 - privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.) și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015, CAP. V Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei SECŢIUNEA 1 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, ART. 67 (1) Asocierea măsurilor şi a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face în baza analizei de risc la efracţie, elaborată în condiţiile art. 2).

Proiectul sistemelor de securitate se întocmește în urma analizei de risc (HG 301/2012 ANEXA 7 la normele metodologice, ART. 2 Configuraţia sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în baza analizei de risc şi a cerinţelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice. ART. 3 Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează în scopul asigurării detecţiei şi semnalizării pătrunderii neautorizate, restricţionării accesului, supravegherii video şi înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum şi al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.)

Măsurile de securitate ce urmeaza a fi implementate în cadrul TUTUROR ENTITATILOR JURIDICE sunt stabilite în cadrul Analizelor de Risc. (HG nr. 301 din 11 aprilie 2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Art. 2. (1)Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.)

„Cel care știe când poate lupta și când nu poate lupta va fi victorios.”Sun Tzu – „Arta războiului”

Proiectul sistemelor tehnice de securitate se întocmeste conform legii (HG 301/2012, ART. 68 (2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7 anexa 7 din HG 301) și de catre firma/persoana licențiată (Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ART. 58 “Desfăşurarea de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”)

Proiectul sistemelor tehnice de securitate se supune avizului politiei?

PENTRU ANUMITE CATEGORII DE OBIECTIVE, proiectul se supune avizătii poliției (HG 301/2012, ART. 68 (1) (1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;

b) unităţi sau instituţii de interes public;

c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;

d) magazine de arme şi muniţii;

e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;

f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;

j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.

Observatie 1: la lit. g se face referire la "procesare valori monetare"

Observatie 2: Prin unităţi şi instituţii de interes public supuse avizului de la art. 68, se inţeleg entităţile care, prin actul normativ de organizare, şi funcţionare, sunt declarate de interes public, pe domeniul administrativ, social, medical, transport energie electrică, gaze, apă şi alte infrastructuri de interes public (muzeele, unităţile de învăţământ, sediile unităţilor administrativ — teritoriale, administraţiile financiare, spitalele, policlinicile, farmaciile).

CONCLUZII:

TOATE entitățile juridice sunt obligate să efectueze Analiza de Risc la Securitate Fizică, în cadrul căreia se vor regăsi măsurile ce trebuie a fi implementate. Aceste măsuri se transpun în cadrul planurilor de pază (unde se impune pază) și a proiectelor sistemelor tehnice de securitate.

Pentru anumite obiective, proiectul sistemelor tehnice de securitate se supune avizului poliției.

Pentru oferte de pret si informatii suplimentare, trimiteti solicitarea dumneavoastra pe e-mail office@security-consulting sau la telefon 0725.005.314